Voorgenomen sluiting Plons


Reactie van de stichting

Op 9 juni 2021 ontving de Stichting Vrienden van de Brink bericht dat zwembad Plons op het terrein van Visio de Brink op 1 oktober a.s. wordt gesloten.

Het zwembad is in 1974 gebouwd m.b.v. bijdragen die vanuit de Nederlandse bevolking, maar met name uit Vries werden ontvangen. Het project genoot destijds landelijke aandacht. Nadat het zwembad in gebruik was genomen bleef er nog een beetje geld over, dit vormde het startkapitaal van onze stichting.

In 2015 dreigde het zwembad gesloten te worden. Het voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. In plaats van sluiting, is het zwembad toen geheel gemoderniseerd. Wederom werd er financiële steun verleend door veel particulieren, fondsen en overheden. Gerard Kemkers, Ranomi Kromowidjojo en Herbert Dijkstra hebben toen de inzameling gepromoot. De actie werd een groot succes en er is € 760.000 bijeengebracht. Het zwembad is daarmee geheel verbouwd en geïsoleerd. De installaties zijn allemaal verduurzaamd en aangepast aan de laatste stand van de techniek. Het energieverbruik is met de helft gereduceerd. Stichting Vrienden van de Brink heeft hier zowel organisatorisch als financieel aan bijgedragen. De band tussen onze stichting en het zwembad is vanzelfsprekend hecht.

Het zwembad vervult voor veel cliënten van Visio de Brink met een meervoudig visuele en lichamelijk beperking een belangrijke therapeutische en recreatieve functie. Het is binnen Visio de Brink een geweldige accommodatie waarvan intensief gebruik wordt gemaakt. In de avonduren maken ook mensen met een beperking die niet bij Visio de Brink verblijven gebruik van het bad.

Het besluit tot sluiting van het zwembad Plons per 1 oktober a.s. heeft ons overvallen. Er is geen enkel overleg met ons over dit besluit geweest.

Wij vinden het belangrijk duidelijk te maken dat dit niet ons besluit is en dat het ook niet met ons medeweten is genomen. Formeel staat onze stichting los van Visio de Brink.

Wij hebben de brieven ontvangen die de directie van Visio de Brink aan ouders en verzorgers van cliënten en de bij hen bekende donateurs heeft gestuurd. In de brieven wordt aangegeven dat met de in 2016 uitgevoerde renovatie alleen het toen bestaande achterstallig onderhoud is weggewerkt. Dat is naar onze mening niet waar. De sluiting in dit jaar zou te maken hebben met het nog steeds bestaande achterstallig onderhoud en de veroudering van het gebouw, dat uit 1974 dateert.

De aangevoerde argumentatie is volgens ons onjuist en geeft een verkeerde afspiegeling van de feiten. Wij zijn het dan ook niet eens met het besluit zoals dat genomen is.

Bovendien zijn we van mening dat je zo niet met alle gulle gevers van de afgelopen jaren kunt omgaan. Het geeft een totaal verkeerd signaal aan de Vriezer gemeenschap, om binnen 5 jaar na de succesvolle geldinzameling aan te kondigen dat het zwembad desondanks wordt gesloten. Al het bijeengebrachte geld wordt op deze wijze in één keer met het zwemwater in het riool gespoeld! Eenmaal gesloten is de kans op heropening nihil.

Wij realiseren ons dat het in deze tijden moeilijk is om de begroting rond te krijgen. Ook wijzigingen in bestaande prioriteiten kunnen plaatsvinden. Geen enkel beleid is in beton gegoten. We realiseren ons daarom ook, dat het zwembad niet eeuwig aanwezig hoeft te blijven. Wel neemt zwembad Plons een hele bijzondere plaats in binnen Visio de Brink, juist omdat het met steun van zovelen buiten Visio tot stand is gekomen. Omdat het zwembad nog maar zo kort geleden is gerenoveerd met behulp van zoveel gulle bijdragen moeten er wel heel bijzondere redenen worden aangevoerd om nu tot sluiting over te gaan. Zoals het nu wordt gepresenteerd beschouwen wij de sluiting van zwembad Plons als pure kapitaalvernietiging, de nu aangevoerde gronden vinden wij niet geloofwaardig. Andere bijzondere redenen vinden wij helaas niet terug in de brieven die Visio de Brink over de sluiting heeft verzonden. 

Wij streven er naar om op korte termijn meer inzicht te krijgen in de onderliggende beweegredenen die tot de sluiting van zwembad Plons hebben geleid. Aangezien wij niet in dit besluit zijn gekend blijven wij vooralsnog bij ons standpunt dat de sluiting van zwembad Plons niet door mag gaan. Wij proberen daarom het besluit ongedaan te maken. 

Mochten er nieuwe ontwikkeling zijn in dit dossier, dan zullen we daar uiteraard op onze website melding van maken.